Reakcje chemiczne  

Reakcją chemiczną nazywa się każdy proces, który prowadzi do powstania nowych substancji posiadających inne właściwości fizyczne i chemiczne niż substancje, które posłużyły do ich stworzenia. Efekt finalny reakcji chemicznej nazywany jest produktem, natomiast wszystkie składniki, które biorą udział w tym procesie noszą miano substratów. Podstawowe reakcje chemiczne to synteza (łączenie składników w celu uzyskania jednego produktu) oraz analiza (rozkładanie jednego substratu na kilka produktów). Wyróżnia się także reakcję wymiany, polegającą na wymianie pierwiastków między substratami – efektem tej reakcji może być wyparcie mniej aktywnego pierwiastka wchodzącego w skład związku chemicznego i przekazanie go drugiemu substratowi albo utworzenie dwóch nowych związków chemicznych. Reakcją odwracalną nazywa się taki rodzaj reakcji, który umożliwia przeprowadzenie całego procesu chemicznego w obie strony. W praktyce większość reakcji chemicznych jest odwracalna, z wyjątkiem tych, w których wydajność jest bliska stu procent. Natomiast kiedy przy użyciu tych samych substratów można uzyskać różne produkty, mamy do czynienia z reakcjami równoległymi. W takich procesie zachodzi jednocześnie reakcja główna oraz reakcja uboczna. Wśród reakcji złożonych wyróżnia się reakcje sprzężone i reakcje łańcuchowe. Ten pierwszy typ reakcji zachodzi wtedy, gdy w układzie dwóch reakcji wystąpienie pierwszej uzależnione jest od wystąpienia drugiej reakcji elementarnej. Z kolei reakcja łańcuchowa to szereg następujących po sobie procesów, których zainicjowanie zależy od przebiegu poprzedniej reakcji. Zatem produkt jednego procesu chemicznego jest zarazem substratem kolejnej reakcji. Szczególnym przypadkiem reakcji łańcuchowej jest reakcja jądrowa. Wywołuje ją bombardowanie neutronami ciężkich jąder atomowych, które po rozszczepieniu oddziałują na nowo powstałe pierwiastki.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.