Systemy cybernetyczne  

Dodano: 11-03-2012, Tagowanie: cybernetyka, informacje, roboty

Cybernetykę często nazywa się nauką o zachowaniu się systemów, ponieważ głównym zagadnieniem jest nie tyle struktura czy konstrukcja badanych obiektów, ale wszelkie relacje i oddziaływania, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami układu. Pod pojęciem „system” rozumie się w cybernetyce każdy układ lub obiekt, w którym zachodzą określone relacje. System jest więc zbiorem pewnej liczby elementów, które wzajemnie oddziałują na siebie. Gdy elementy badanego systemu również są systemami, nazywa się je wtedy podsystemami. Z kolei analizowany większy system, składający się z mniejszych systemów, określany jest mianem nadsystemu. Za pomocą tych pojęć określa się strukturę skomplikowanych układów, w których poszczególne części mogą być rozpatrywane osobno, a potem składane w jedną całość, złożoną z systemów i podsystemów. Struktura układu cybernetycznego dotyczy samych oddziaływań, bez wnikania we właściwości fizyczne, mechaniczne czy techniczne poszczególnych elementów – liczą się tylko te właściwości, które mają wpływ na przebieg oddziaływań w systemie. Teoria systemów zajmuje się określaniem rodzajów systemów oraz sposobem ich funkcjonowania. Do opisywania systemów stosuje się metodę systemową, w której korzysta się ze schematów cybernetycznych. Schematy mają zazwyczaj postać diagramów, w których systemy zaznaczane są jako prostokąty, a kierunki oddziaływań opisywane są za pomocą strzałek. Przy każdym problemie cybernetycznym należy dokładnie określić system, tak aby było jasne, które elementy są jego częścią. Opis systemu musi pozostać niezmienny przez cały proces rozważań cybernetycznych, nie wolno więc dodawać w trakcie analizy żadnych dodatkowych elementów. Konieczne jest także uwzględnienie na schemacie cybernetycznym wszystkich elementów systemu, w przeciwnym razie końcowy wynik rozważań będzie błędny i niekompletny.

trening
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.