Teoria sterowania  

Teoria sterowania jest częścią cybernetyki i dotyczy modelowania matematycznego różnych procesów. Sterowaniem nazywa się takie działanie, które podejmowane jest celowo i ma za zadanie pokierować danym procesem dokładnie według pożądanego schematu. Obiekt sterowania może być maszyną, organizmem biologicznym albo jakmiś zjawiskiem, natomiast za oddziaływania odpowiada bezpośrednio albo człowiek, albo skonstruowana przez niego maszyna. W technice procesem sterowania zarządza urządzenie sterujące, a cały układ złożony z urządzenia sterującego i obiektu sterowania nazywany jest systemem sterowania. Układy sterowania mogą być otwarte albo zamknięte. Różnica między nimi polega na tym, że w układzie otwartym urządzenie sterujące nie otrzymuje żadnych informacji o przebiegu procesu, natomiast w układzie zamkniętym funkcjonuje zasada sprzężenia zwrotnego – dane na wyjściu trafiają do urządzenia sterującego i cykl zaczyna się od początku. W trakcie procesu sterowania bardzo ważne jest aby wybrać optymalną drogę przeprowadzania obiektu z jednego stanu do drugiego, tak aby czas realizacji zadania był jak najkrótszy albo żeby wiązał się z jak najmniejszym wydatkiem energetycznym. Zadaniem układu sterowania jest także korygowanie przebiegu procesu, jeśli dojdzie do zaburzeń trajektorii stanu. Zbyt duże odchylenia wprowadzają układ w stan niestabilności, a to z kolei może prowadzić do awarii całego układu. Oczywiście w praktyce informacje sterujące nie są jedynymi sygnałami, jakie docierają do obiektu sterowania. Na dane wyjściowe układu wpływają także zakłócenia, czyli wszelkie niekontrolowane sygnały, które oddziałują na przebieg procesu. Od strony matematycznej, teoria sterowania opiera się na analizie matematycznej, algebrze liniowej i matematyce dyskretnej. Wykorzystywane są także metody numeryczne i niektóre zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.