Automatyka  

Automatyką nazywa się proces sterowania automatycznego, to znaczy takiego, w którym nie bierze udziału człowiek. Automatyka nie oznacza jednak wyłącznie zastąpienia pracy człowieka maszynami – ten proces nazywany jest automatyzacją albo mechanizacją. W automatyce chodzi bowiem o to, aby określić rodzaj poleceń i sposób ich wykonywania, tak aby maszyna po rozpoczęciu pracy była w stanie samodzielnie podejmować decyzje co dalszego przebiegu procesu. Automaty stosowane są przede wszystkim w przemyśle i procesach technologicznych, co pozwala znacznie zredukować czas pracy, a do tego zapewnia jednakowy standard dla wszystkich efektów końcowych. Rozwój automatyki rozpoczął się podczas rewolucji przemysłowej, kiedy w fabrykach zaczęto zastępować pracę ludzkich rąk maszynami. Potrzeba coraz większej wydajności przemysłowej zmuszała do opracowywania bardziej efektywnych urządzeń, przy których obecność człowieka była redukowana do niezbędnego minimum. Kolejnym przełomem w automatyce okazała się technika komputerowa. Dzięki komputerom udało się opracować jeszcze doskonalsze i dużo bezpieczniejsze systemy automatyki, ponadto komputery okazały się niezastąpione podczas nadzorowania i sterowania przebiegu procesów. Urządzenia automatyki można sklasyfikować według ich przeznaczenia – wyróżnia się urządzenia pomiarowe, urządzenia sterujące oraz urządzenia wykonawcze. Podstawowe dziedziny, w których automatyka odgrywa dużą rolę to przemysł (wydobywczy, chemiczny, hutniczy), sieci użyteczności publicznej (wodociągi, elektrownie, telekomunikacja), systemy militarne, medycyna, rolnictwo oraz transport. Automatyka jest ściśle powiązana z teorią sterowania. Dzięki tej teorii można zaprojektować optymalny układ regulacji, który będzie sterował obiektem albo procesem w zadany sposób. Automatyka jest także ważną częścią mechatroniki.

ścierniwo do piaskowania kategoria/przetworniki-temperatury
Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.