Biogaz  

Biogaz uzyskuje się z przeróbki biomasy. Jest to substancja złożona z metanu i dwutlenku węgla, z niewielką domieszką siarkowodoru, tlenu, azotu, wodoru i związków pochodzących z fermentacji. Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów organicznych. Związki organiczne są rozkładane przez drobnoustroje na proste związki, a cały proces może się odbywać tylko w specjalnie do tego celu przystosowanych instalacjach energetycznych. Dzięki fermentacji aż 60 procent biomasy może zostać przekształcone w biogaz. Do celów energetycznych nadaje się biogaz zawierający co najmniej 40 procent metanu. Biogaz często jest nazywany gazem wysypiskowym, ponieważ to właśnie wysypiska śmieci są głównym miejscem, w którym można wyprodukować biogaz. Odpady komunalne samoistnie ulegają procesowi biodegradacji, a statystycznie z jednej tony odpadów można uzyskać około 200 metrów sześciennych biogazu, w zależności od rodzaju śmieci (nie wszystkie odpady komunalne rozkładają się całkowicie). Instalacje wykorzystujące gaz wysypiskowy nie należą do szczególnie często spotykanych – w Polsce takich instalacji jest zaledwie kilkanaście, mimo że składowisk odpadów jest kilkudziesięciokrotnie więcej. Oprócz wysypisk śmieci, źródłem biogazu są oczyszczalnie ścieków. Tutaj potencjał energetyczny jest nawet większy niż w przypadku składowisk odpadków stałych. Największą wydajność mają oczyszczalnie biologiczne. Dzięki produkcji biogazu ze ścieków oczyszczalnie mogą w dużym stopniu zaspokoić własne potrzeby energetyczne. Biogazy produkuje się także w dużych gospodarstwach hodowlanych z odchodów zwierzęcych. Aby jednak taka produkcja biogazu rolniczego miała sens, w gospodarstwie musi się znajdować bardzo duża liczba zwierząt. Dużym plusem biogazu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do ziemi i wód gruntowych.

Copyright © www.easy-graft.pl. All Rights Reserved.